Zápisní řád CMC

 

 1. Preambule

 

1.1     Cílem Czech Malinois Clubu z.s. (dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností, tak jak jsou popsány ve standardu FCI č. 15/22.06,2001/ F.

1.2    Zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů a plně respektuje Zápisní řád Českomoravské kynologické unie.

 

1.3    S chovatelstvím je neslučitelný chov psů bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.

 

1.4    Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Zápisního řádu Českomoravské kynologické unie jakožto vyšší závazné normy.

 

 1. Chov a jeho řízení

 

2.1     Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže  zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků.

 

2.2     Druh chovu:

–  čistokrevná plemenitba.

 

2.3     Klub je garantem regulérnosti chovu vůči ČMKU.

 

2.4     Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu,  jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí  jako vady vylučující – diskvalifikační. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z  chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.

 

2.5     Podmínky pro zařazení do chovu:

 1. a) Čistokrevnost, ověřená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI, v případě importovaných jedinců splnění podmínky přeregistrace.

b/ Vyhodnocení RTG dysplazie kyčelního a loketního kloubu s nejvyšším povoleným stupněm pro   zařazení do chovu HD-C nebo 2/2. RTG musí být vyhodnoceno klubem určeným veterinářem.

c/ Stanovení DNA profilu

d/  Úspěšné absolvování bonitace pořádané klubem

e/  Dosažení minimální věkové hranice, která činí pro psy i feny 18 měsíců.

 

2.6     Chovatel má právo výběru krycího psa, za dodržení podmínek čl. 2.7

 

2.7.    S ohledem na základní cíl chovu – viz čl. 1.1 je nutné při volbě krycího psa, dodržet podmínku, že koeficient příbuzenské plemenitby u chovného páru Fx ≤ 0,05 (koeficient příbuznosti dle Wrightova  vzorce nebude větší něž 5 %; výpočet proveden ve čtyřech generacích). Ve výjimečných a chovatelem odůvodněných případech může poradce chovu povolit spojení, kde vypočtený Fx uvedenou hodnotu překračuje.

 

2.8     Pokud chovatel plánuje opakované spojení a v jejich předchozím odchovu se objevily závažné geneticky podmíněné vady uvedené v čl. 2.10 a) nebude toto spojení povoleno.

 

2.9    V rámci potírání výskytu dysplazie kyčelního kloubu (DKK) psi a feny, jejichž DKK je vyšší než FCI norma HD-A (HD-B, HD-C)  nebo psi (při zahraničním krytí), kterým nebylo provedeno a vyhodnoceno vyšetření na DKK, se mohou spojovat pouze s partnerem, jehož DKK odpovídá FCI normě HD-A. V rámci potírání výskytu dysplasie loketního kloubu (DLK) psi a feny, jejichž DLK je vyššího stupně než výsledek 0/0 (0/1, 1/0,1/1,2/0,0/2,1/2,2/1 nebo 2/2) nebo psi (při zahraničním krytí), kterým nebylo provedeno a vyhodnoceno vyšetření na DLK, se mohou spojovat pouze s partnerem, jehož DLK odpovídá výsledku 0/0.

 

2.10   Z chovu lze vyloučit – vyškrtnout ze seznamu chovných jedinců:

 1. a) psy a feny, v jejichž odchovech se často a prokazatelně vyskytují diskvalifikující vady, uváděné ve standardu plemene malinois a dále epilepsie, vrozená slepota, hluchota, vyšší stupně dysplazie kyčelních nebo loketních kloubů a další hrubé vady, které mají za následek snížení kvality života postižených štěňat – odchovů.
 2. b) feny, které rodily dvakrát císařským řezem.
 3. c) feny starší 8 let; rozhodující je věk v době krytí.

 

2.11  O případném vyloučení z chovu – vyškrtnutí ze seznamu chovných jedinců rozhoduje výbor klubu na odůvodněný návrh poradce chovu. O jednání musí být včas informován (doporučeným dopisem s  dodejkou) majitel projednávaného chovného jedince, který musí být zároveň k tomuto jednání přizván.

 

2.12   Proti rozhodnutí výboru se chovatel může do 30 dnů odvolat k revizní komisi, která přezkoumá ve lhůtě do 2 měsíců napadené rozhodnutí výboru. Rozhodnutí revizní komise je konečné. O vyloučení z chovu – vyškrtnutí ze seznamu chovných jedinců informuje výbor klubu plemennou knihu.

 

2.13    Chovnost u psů není omezena dosažením žádné věkové hranice.

 

2.14    Na žádost chovatele může klub ve výjimečných případech (jedná se o spojení kvalitních jedinců, které může být přínosem pro plemeno klub) prodloužit chovnost feny o 1 vrh po dosažení věkové hranice 8 let, maximálně však do 9 let věku.(rozumí se datum porodu). Jednou z podmínek povolení bude povinnost chovatele dodatečně, ale ještě před uskutečnění krytí, dodat potvrzení veterinárního lékaře o  vyšetření zvířete, které bude vystaveno nejpozději 45 dnů před krytím s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.

 

2.15    Pokud majitel psa nebo feny je členem i jiného klubu, zastřešující chov plemene belgický ovčák, musí chovat v průběhu celého roku v klubu, pro který se rozhodl. Změnu klubu pro chovatelské účely může chovatel provést pouze 1x ročně, a to vždy od 1.1. daného roku a tuto skutečnost nahlásí písemně do 31. 12. předchozího roku poradcům chovu jednoho i druhého klubu.

 

2.16   Klub poskytuje chovatelský servis i nečlenům klubu za podmínek, které jsou stanoveny v příloze tohoto řádu.

 

 1. Chovatelská stanice

 

3.1    Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.

Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

 

3.2    Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený   název není možno změnit.

 

3.3    Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

 

3.4     Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

 

3.5     Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.

 

3.6     Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.

 

3.7     Registrace chovatelské stanice zaniká:

 1. a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.
 2. b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU – Zásady registrace chovatelských stanic.
 3. c) není-li stanovený poplatek za registraci CHS uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce

 

3.8    Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

 

 1. Chovní jedinci

 

4.1    Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených klubem.

 

4.2    CMC respektuje chovné jedince Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích.

 

4.3    Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu vyznačí klub do průkazu původu (dále jen PP) na bonitaci. Zařazení do chovu potvrzuje plemenná kniha Českého kynologického svazu do PP:

 1. a) u psů – majitel zašle žádost o zapsání do evidence chovných psů a zaslání knihy krytí spolu s PP na plemennou knihu ČKS.
 2. b) u fen –  PP se zasílá na plemennou knihu spolu s přihláškou k zápisu štěňat (zasílá se pouze jednou – pouze u prvního odchovu).

 

 

 1. Selektivní chovnost

 

5.1 Selektivní chovnost je určena pro výběr nadprůměrných chovných jedinců, kteří v sobě spojují výjimečné pracovní vlohy, jsou potomky pracovně vedených předků, jsou zdravotně v pořádku a mají odpovídající exteriér.

 

5.2 Selektivní chovnost lze získat na klubové výstavě Czech malinois clubu v návaznosti na účast ve speciální pracovní třídě a poté účastí v selekci.

 

5.3 Selektivní chovnost má dva stupně:

– Jedinec může získat titul „Pracovní selekce“, zkratka ws., úspěšnou účastí v selekci.

– Titul „Ověřená pracovní selekce“, zkratka WS., může získat selektovaný jedinec, jehož minimálně pět potomků alespoň ze dvou různých vrhů (u chovných psů) nebo z jednoho vrhu (u chovných fen) získalo titul „Pracovní selekce“

 

5.4 Podmínky pro účast psa ve speciální pracovní třídě:

– Věk minimálně 24 měsíců

– Průkaz původu uznávaný FCI a ČMKU spojený s jednoznačnou identifikací zvířete čipem nebo tetovacím číslem.

– Splněná zkouška nejvyššího stupně (IGP3, ZVV3, Mondioring3 nebo Ring3), u fen splněná zkouška druhého stupně (IGP2, ZVV2, Mondioring2 nebo Ring2)

– Splněná zkouška nejvyššího stupně (IPO3, ZVV3, Mondioring3 nebo Ring3) minimálně u osmi předků do čtvrté generace. Předci musí být zastoupeni v linii otce i v linii matky.

 

5.5 Podmínky pro účast psa v selekci:

– Získání známky výborná nebo velmi dobrá ve speciální pracovní třídě na klubové výstavě CMC.

– Vyšetření DKK a DKL ve stupni 0/0 (A), vyšetření spondylózy a SCDA1, SCDA2 negativní. (Od roku 2023 bude povinné rovněž vyšetření OCD a přechodového obratle bez postihu).

– Získaný kód v povahovém testu na bonitaci CMC výhradně ve známce 4 nebo 5 (Toto ustanovení neplatí pro zahraniční účastníky.).

– Úspěšně absolvovaný nadstavbový povahový test v rámci bonitace CMC. Tento test je uzpůsoben pro prověření psychické odolnosti a pevnosti nervové soustavy psa. V případě, že pes se zájmem o účast v selekci tento test ještě neabsolvoval, může se jí zúčastnit s tím, že hodnocení bude platné a titul obdrží až po úspěšném absolvování testu.

 

5.6 Vyhodnocení selekce:

Po skončení posuzování speciální pracovní třídy jedinci, kteří splnili podmínky v bodu 5.5, mohou být nahlášeni do selekce. Pořadatelem je vypracován seznam psů přihlášených do selekce.

O výsledku selekce rozhoduje tříčlenná komise, složená z rozhodčího, posuzujícího speciální pracovní třídu, poradce chovu klubu a výcvikáře klubu. Pokud se nemůže některý z členů komise (poradce chovu nebo výcvikář) selekce zúčastnit, může pověřit zastoupením jiného člena výboru klubu nebo chovatelské komise. Každý člen komise označí jedince, kteří mají získat titul „Pracovní selekce“. Titul získává pes, který byl na něj navrhnut minimálně dvěma členy komise. Po skončení posuzování je zveřejněn seznam úspěšně selektovaných psů.

V případě, že selektovaný pes zatím nemá úspěšně splněný nadstavbový povahový test (viz. bod 5.6 odstavec 4) bude mu titul zapsán do průkazu původu na bonitaci až po úspěšném splnění tohoto testu.

 

5.7 V případě neúspěšné selekce se jí lze účastnit na jiné klubové výstavě CMC. Počet účastí není omezen.

 

5.8 Jedincům, kteří získají titul „Pracovní selekce“ (ws.) nebo „Ověřená pracovní selekce“ (WS.), bude tento titul zapsán do průkazu původu (pracovní knížky). Titul bude zapsán také do rodokmenů potomkům těchto jedinců.

 

 1. Chovatel, majitel chovného psa

 

6.1    Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

 

6.2    Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.

 

6.3    Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.

 

6.4    Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15 dnů oznámena písemně klubu – poradci chovu a plemenné knize.

 

6.5    Změnu držení:

 1. a) u chovného psa oznámit neprodleně poradci chovu,
 2. b) u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena klubu – poradci chovu a plemenné knize.

 

6.6    Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

 

6.7     Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého.

 

6.8     V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

 

6.9     Pokud chovatel feny nemůže mít fenu v době vrhu v místě svého bydliště, musí místo odchovu oznámit doporučným dopisem poradci chovu, a to bez zbytečného odkladu.

 

6.10   Chovatel je povinen umožnit kontrolu vrhu a stavu chovné feny poradci chovu.

 

6.11   Chovatel je povinen pečovat o chovné jedince a své odchovy řádným způsobem, dodržovat podmínky hygieny a péče o zdraví.

 

6.12   Povinností chovatele i majitele krycího psa je nepodílet se na produkci jedinců bez PP. V případě, že dojde k nechtěnému nakrytí, je povinen o této skutečnosti doporučeným dopisem informovat poradce chovu. Porušení tohoto ustanovení bude projednáno v kárném řízení.

 

6.13   Majitel chovného psa vede řádně Knihu krytí.

 

6.14   Chovatel vede  řádné vedení Knihy odchovů.

 

 1. Krycí list

 

7.1    Krycí list patří mezi základní chovatelské dokumenty. Krycí list je pro členy CMC ke stažení na stránkách klubu nebo je vystaven poradcem chovu. Zájemce o krytí může zvolit krytí na vlastní odpovědnost nebo krytí po konzultaci s poradcem chovu. V druhém případě zašle chovatel vyplněný krycí list poradci chovu minimálně 6 týdnů před plánovaným krytím. Vystavení krycího listu podléhá poplatku, jehož výši schvaluje členská schůze.

 

7.2    Krycí list musí být vystaven i v případě, že oba chovní jedinci patří stejnému majiteli.

 

7.3    Platnost krycího listu je 12 měsíců od jeho vystavení.

 

7.4    Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, a je nutný k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.

 

7.5    V případě, že chovatelem navržené spojení odporuje tomu řádu, poradce chovu krycí list nevystaví a bez zbytečného odkladu vyzve chovatele k navržení jiného krycího psa. Na   požádání chovatele poradce chovu navrhne psa jiného.

 

7.6    Nejpozději do týdne po uskutečnění krytí je chovatel povinen odeslat doporučenou zásilkou řádně vyplněný a podepsaný krycí list poradci chovu.

 

7.7    Při plánovaném zahraničním krytí chovatel dodá všechny nezbytné podklady (pokud již tento pes nebyl již v klubu použit ke krytí) prokazujících splnění podmínek chovnosti krycího psa, které pošle poradci chovu.

 

7.8    Nezabřezne-li fena, chovatel tuto skutečnost oznámí poradci chovu a majiteli krycího psa nejpozději do 75 dní ode dne uskutečnění krytí.

 

 1. Krytí

 

8.1    Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci stejné variety plemene belgický ovčák (mezivarietní křížení je povoleno ve výjimečných případech, které jsou přínosem pro chov plemene a podléhá předchozímu schválení chovatelskou komisí), kteří jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici a na základě platného krycího listu. Bez řádně vyplněného krycího listu nesmí být fena nakryta.

 

8.2    Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím      listě.

 

8.3    Pokud schválený pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes, uvedený na krycím listu.

 

8.4    Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

 

8.5    Počet krytí jedním psem během kalendářního roku není omezen.

 

8.6    Krytí feny během jednoho hárání více psy je zakázané.

 

8.7    Doporučuje se krýt fenu u majitele krycího psa. Fenu ke krytí by měl doprovázet její  majitel nebo jím pověřená osoba.

 

8.8    Pokud fena zůstává u majitele chovného psa několik dní, je zapotřebí písemně dohodnout úhradu nákladů vzniklých s pobytem feny a případně její dopravu zpět majiteli. Je nutno také písemně dohodnout  způsob náhrady škod, které by fena způsobila třetí osobě, případně krycímu psovi.

 

8.9    Při neplánovaném nakrytí jiným psem než smluvním, je majitel krycího psa povinen seznámit s touto skutečností majitele chovné feny, který o tom informuje příslušné poradce chovu. Držitel psa je povinen nahradit vzniklou škodu a nesmí žádat finanční vyrovnání za krytí.

 

8.10  Pokud by fena v době, kdy byla v péči majitele krycího psa uhynula, nechá tento provést pitvu uhynulé feny prostřednictvím veterinární správy a majiteli feny předá pitevní protokol.

 

8.11  Náhrada ztráty feny závisí od prokázání zavinění majitele psa nebo její smrti. Pokud toto zavinění není prokázáno, je majitel feny povinen uhradit majiteli psa veškeré náklady v souvislosti se smrtí feny.

 

8.12  Po uskutečnění krytí vyplní majitel psa s majitelem feny krycí list. Je-li smluvená náhrada za krytí splatná přímo za akt krytí, má majitel krycího psa právo podepsat krycí list až po příslušném vyrovnání.

 

8.13  Při úhradě krytí štěnětem přísluší první volba chovateli a druhá majiteli krycího psa. Další podmínky úhrady se doporučuje uzavřít písemně a jsou věcí dohody mezi majitelem krycího psa a chovatelem. Pokud se přenechává štěně jako náhrada za krytí, je vhodné tuto dohodu uzavřít písemně.

 

8.14  Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. První krytí, ať už ze strany psa či feny, musí proběhnout přirozenou cestou, aby zvířata prokázala schopnost reprodukce  přirozenou cestou.

 

8.15  Náklady na provedení inseminace hradí majitel feny. Použitý pes musí být uveden na krycím listě. Odebrání spermatu plemeníka a jeho zmrazení je věcí majitele psa. Pokud k odběru dojde, nesmí být sperma použito dříve, než je pes zařazen do chovu. Sperma lze použít i po smrti plemeníka. O využití dávek rozhoduje jejich majitel, avšak o jejich odebrání informuje poradce chovu.

 

8.16  Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě ihned po krytí, má chovatel nárok na jedno bezplatné krytí své feny stejným psem. Právo náhradního krytí zaniká úhynem feny nebo psa.

 

8.17  Majitel feny má právo na vrácení peněz uhrazených za krytí, pokud prokáže, že pes byl v době krytí neplodný.

 

8.18  Majitel krycího psa je povinen bezprostředně po krytí údaje s tímto související zapsat do knihy krytí.

 

8.19  Přejde-li krycí pes do rukou jiného majitele, je původní majitel povinen nabyvateli oznámit všechny nesplněné závazky vyplývající z vlastnického poměru ke psu. Neučiní-li tak, odpovídá za škody, které vzniknou zanedbáním této povinnosti.

 

8.20  U importovaných a do chovu nově zařazených jedinců má poradce chovu právo omezit počet krytí první rok (365 dnů) jejich působení v chovu.

 

 1. Vrh

 

9.1    Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, chovatel tuto skutečnost neprodleně oznámí poradci chovu.

 

9.2    O narození štěňat chovatel podá do 5 dnů od narození štěňat písemnou zprávu poradci  chovu a držiteli psa, která obsahuje:

– základní identifikační údaje,

– datum krytí a vrhu,

– počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat,

– pohlaví,

– informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tomto     případě i jméno a adresu držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).

Poradce chovu na základě oznámení o narozených štěňatech, zašle chovateli do 7 dnů veškeré dokumenty nutné k zápisu vrhu, včetně průvodního dopisu, který je v přílohou tohoto Zápisního řádu.

 

9.3    Chovatel je povinen pečovat o fenu v době březosti a kojení a rovněž až do prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdárný tělesný a duševní vývoj.

 

9.4    Počet štěňat ve vrhu se tímto řádem neomezuje. Fena může kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá jejímu zdravotnímu stavu a kondici podle posouzení veterinárního lékaře. Pokud fena není schopna dostatečně kojit, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu nebo kvalitní, vhodnou umělou výživu pro štěňata.

 

9.5    Fena může mít maximálně 3 vrhy do dvou let, přičemž po dvou,  po sobě  jdoucích vrzích, musí být minimálně jedno hárání vynecháno a odstup od dalšího krytí je minimálně 10 měsíců.

 

9.6    Minimální věk pro odběr štěněte je 50 dnů.

 

9.7    Štěňata mající nevyléčitelnou nemoc, těžké poranění, vrozená vadu, štěňata bez sacího reflexu, s poruchou vestibulárního ústrojí a dalších závažných defektů  a jejichž přežívání je spojeno s trvalým  utrpením musí být bez zbytečného odkladu utracena.

Usmrtit štěně však může pouze veterinární lékař po posouzení jeho zdravotního stavu, a to v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.8    Přihlášku k zápisu štěňat do plemenné knihy musí chovatel předložit poradci chovu na předepsaném tiskopise nejpozději do 60 dnů po porodu poradci chovu. Plemenná kniha nezapíše vrh a nevystaví průkazy původu štěňat, starších 3 měsíců.

 

9.9    Případný úhyn štěňat po odeslání přihlášky k zápisu, ale ještě před vydáním PP  je nutno okamžitě hlásit plemenné knize a poradci chovu.

 

9.10  O zápis štěňat do plemenné knihy mohou žádat jen chovatelé, kterým byl přiznán ČMKÚ chráněný název chovatelské stanice.

 

9.11  Chovatel je povinen zajistit tetování nebo čipování štěňat. Tetovací čísla zadává plemenná kniha ČMKU  na základě vyplněné „Žádanky o určení tetovací značky“. Tetování se provádí do levé slabiny či ucha. O tetovací čísla je chovatel povinnen žádat i v případě čipování celého vrhu (štítky od čipů se přikládají k „Žádance o určení tetovací značky“ s potvrzeným dokladem o čipování) Tetovací číslo je shodné s číslem zápisu.

 

9.12  Štěňata mohou být tetována i čipována, ale celý vrh musí být vždy označen stejným způsobem.U již tetovaných štěňat je povoleno další označení čipem.

 

9.13  Vrhy v jedné chovatelské stanici chovatelé řadí od písmene A v abecedním sledu (lze vynechat Q,X,Y a písmena s diakritickými znaménky), a to bez ohledu na případnou další varietu belgického ovčáka, kterou chovají. Po vyčerpání abecedy se jména zadávají opět od písmene A v abecedním sledu, ale jména štěňat se nesmí opakovat.

 

9.14  Kontrolu vrhu a zdravotního stavu matky štěňat provádí veterinární lékař při tetování nebo čipování štěňat. O provedené kontrole sepíše potvrzení, které musí být přiloženo k dokladům k žádosti zápisu štěňat do plemenné knihy, které zasílá chovatel poradci chovu. Poradce chovu má právo v odůvodněných případech provést namátkovou, neohlášenou kontrolu vrhu. Při zjištění závažných nedostatků  náklady této kontroly hradí chovatel; v opačném případě tyto náklady hradí klub.

 

9.15  Hrubé vady v odchovu chovatel hlásí neprodleně po zjištění poradci chovu.

 

9.16  Chovatel poučí nové majitele štěňat o existenci klubu, jeho chovatelských normativech a o základních zásadách správné výživy a péče o psa.

 

9.17  Cena štěněte je otázkou dohody mezi chovatelem a novým nabyvatelem. Při její určování by se mělo přihlížet ke kvalitě rodičovského páru. Součástí ceny štěněte je jeho PP.

 

9.18  Pokud v rozpětí  10 dnů porodí u jednoho chovatele dvě nebo více fen, chovatel musí štěňata chovat odděleně, aby nemohlo ani omylem dojít k záměně jednotlivých štěňat mezi vrhy.

 

9.19  V případě vážné pochybnosti o původu vrhu nebo některých štěňat, má poradce chovu právo nařídit krevní zkoušku (porovnání DNA), jako podmínku zápisu vrhu do plemenné knihy. Pokud se prokáže, že štěňata nemají chovatelem udávanou identitu, nebude celý vrh zapsán do plemenné knihy a s chovatelem bude zahájeno kárné řízení. Zároveň chovatel uhradí veškeré náklady spojené s touto krevní  zkouškou.

 

9.20  Právo pro nařízení krevní zkoušky (porovnání DNA) má poradce i později, kdy jsou již PP vystaveny. V případě prokázaní jiné identity jedince, než je uvedeno v PP bude zahájeno řízení, které zaručí, aby se tento jedinec nemohl použít k chovu.

 

9.21  Ztrátu PP je nutno hlásit plemenné knize ČKS. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.

 

9.22  Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČKS.

 

9.23  Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí pouze příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradce chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

 

9.24  V případě, že tetování některého jedince je nečitelné tetování, lze provést přetetování do pravé slabiny či ucha. K provedení přetetování je nutný souhlas poradce chovu, který může stanovit podmínky účasti jím pověřené osoby u přetetování. O přetetování se provede záznam v PP.

 

 1. Organizace řízení chovu

 

10.1    Řízením chovu je pověřen poradce chovu. Je zodpovědný výboru klubu a spolupracuje s plemennou knihou.

 

10.2    Poradce chovu je do své funkce volen členskou schůzí.

 

10.3    Poradce chovu má právo, po předchozí dohodě s výborem klubu, ustanovit chovatelskou komisi, která bude jeho poradním orgánem. Poradce chovu každoročně sestavuje a zveřejňuje základní informace o chovu a chovné základně.

 

 1. Účelové poplatky

 

11.1  Poplatky za služby klubu chovatelům stanovuje členská schůze a jsou zveřejněny ve     zpravodaji klubu a na webových stránkách klubu.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

12.1  Zápisní řád patří mezi základní klubové normativy a je závazný pro všechny členy klubu.  V případě jeho porušení se bude postupovat podle kárného řádu klubu.

 

12.2  Zápisní řád byl schválen členskou schůzi Czech Malinois Clubu z.s. dne 25.1.2020 a nabývá účinnosti dnem 1.3.2020.  Současně se k tomuto datu zrušuje platnost Zápisního řádu  dosud platného.