Bonitační řád CMC

Klíč pro čtení nového kódu vyhodnocení povahového testu

 

Článek 1.0 – Všeobecná ustanovení
1.1 Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která slouží k posouzení chovné
upotřebitelnosti jedinců, tj. získávání poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech
předvedených psů nebo fen, jejich nedostatcích a vadách ve srovnání se standardem
plemene. Získané údaje na bonitaci se zaznamenávají ve formě kódu a zapisují se do
průkazu původu a jsou součástí údajů o psu.
1.2 Bonitace se mohou zúčastnit pouze psi a feny /dále jen psi, není-li uvedeno jinak/:
• s průkazem původu, osvědčujícím čistokrevnost, vydaným plemennou knihou uznávanou
FCI
• mající v den bonitace věk minimálně 15 měsíců
• zdravá zvířata, očkovaná proti psince a vzteklině a předvedená v dobré kondici. Potvrzení o
vakcinaci nesmí být starší jednoho roku. U jedinců podezřelých z nakažlivých chorob je
přístup do prostoru bonitace zakázán.
• s čitelným tetováním nebo opatřené čipem.
• mající zapsané vyhodnocení RTG DKK a RTG DLK od MVDr. Ekra – max. 2/2.
1.3 Účast na bonitaci není podmíněna členstvím majitele předváděného jedince v CMC. Její
úspěšné absolvování je jednou z podmínek pro zařazení psů a fen do chovu.
1.4. Účast na bonitaci je povinná i pro importované jedince, kteří získali chovnost již dříve v
zemi, odkud byli dovezení. Uspořádání individuální bonitace je možné pouze v případě
importu březí feny a to na písemnou žádost majitele feny. Fena musí mít řádně potvrzenou
přeregistraci českou plemennou knihou v průkazu původu. Veškeré náklady s tímto spojené
hradí majitel feny.
1.5 Háravé feny se mohou bonitace zúčastnit, ale jejich majitel musí na tuto skutečnost
upozornit pořadatele ještě před vstupem feny do prostoru konání bonitace a její posuzování
probíhá až na závěr celé akce.
1.6 Proti rozhodnutí bonitační komise je možné se odvolat k výboru CMC, který každý případ
individuelně posoudí a rozhodne. Musí tak učinit do 1 měsíce po obdržení výsledku bonitace,
a to doporučeným dopisem. K dopisu musí přiložit fotokopii bonitační karty a oboustrannou
fotokopii PP. Vyhoví-li výbor tomuto odvolání, bude bonitace opakována před bonitační
komisí při další bonitaci (rebonitace).
Výsledek takto opakované bonitace je konečný.
1.7. Jedinci, kteří uspěli v oddíle A povahového testu, mohou kdykoli absolvovat oddíl B
povahového testu za účelem získání bodového ohodnocení psa nebo tuto část zopakovat za
účelem zlepšení bodového ohodnocení psa.
1.8 U jedinců vyřazených z chovu z důvodu vad exteriéru stanovených jako vady vyřazující,
není opakování bonitace možné.
1.9 U jedinců, kteří neuspěli při základní bonitaci z důvodu povahy je přípustné opakování
bonitace (mimo popisné přehlídky, pokud byla provedena), maximálně jedenkrát (tedy
celkem dva pokusy o absolvování bonitace). Přitom je nutné znovu absolvovat celý povahový
test. Doba pro opakování bonitace se neurčuje. V případě neúspěchu i při třetím pokusu je
jedinec definitivně vyřazen z chovu.

Není možné dokončit odloženou bonitaci či opakovat neúspěšnou bonitaci v jiném
chovatelském klubu.
1.10 Odstoupení v průběhu bonitace je nepřípustné.
1.11 Bonitační komise může ze závažných důvodů svoje rozhodnutí o způsobilosti k chovu
odložit na další bonitaci. V tomto případě se poplatek za bonitaci nevrací.
1.12 Pokud se zapíše na přihlášce majitel psa na provádění obran, při odstoupení na místě
zaplatí část nákladů spojených s výdaji na figuranta ve výši 200,- Kč. Stanovená částka je
pevná.
Článek 2.0 – Zásady pro pořádání bonitací
2.1 Pořadatelem bonitací je Czech Malinois Club (dále jen CMC), který může pověřit
zorganizováním bonitace některou organizaci kynologie (dále organizátor), dále však zůstává
pořadatelem akce.
2.2 Datum a místo konání bude uveřejněno na internetových stránkách klubu.
2.3 Kynologická organizace, mající zájem o uspořádání bonitace, zažádá včas CMC o
pověření uspořádání akce a projedná další podrobnosti.
2.4 Poplatky za bonitaci stanovuje členská schůze.
Článek 3.0 – Práva pořadatele
3.1 Žádat písemné přihlášky čitelně a úplně vyplněné. Ve zdůvodněných případech lze
přihlášku odmítnout a vrátit.
3.2 Žádat od majitele úhradu poplatku za bonitaci předem.
3.3 Ve zdůvodněných případech odvolat konání akce, a toto neprodleně písemně oznámit
předsednictvu CMC a všem přihlášeným účastníkům. Zrušení akce musí být oznámeno včas.
3.4 Stanovit vedoucího akce, rozhodčí a figuranta
Článek 4.0 – Povinnosti pořadatele
4.1 Zajistit včasné naplánování akce. V žádosti o přidělení akce uvést datum a místo konání
akce, jméno a adresu vedoucího akce, který za akci zodpovídá.
4.2 Zpracovat propozice s podrobnými údaji o akci, včetně termínu uzávěrky přihlášek. Tyto
propozice zaslat do CMC ke schválení a ke zveřejnění na oficiálních stránkách CMC.
4.3 Uhradit delegovaným funkcionářům, členům bonitační komise a figurantovi cestovné,
stravné, odměny za posuzování dle platných vyhlášek a směrnic ČKS.
Článek 5.0 – Povinnosti organizátora
5.1 Na akci zajistit, zkušebního psa, zdravotnickou a veterinární službu.

5.2 Zajistit řádný průběh akce po stránce technické. Zajistit desku pro měření psů, prostor
pro posuzování exteriéru ohradit obdobně jako na výstavách a vybavit zahradním pavilonem
nebo deštníkem, stolem, a židlemi, pro povahový test zajistit pomocníky do skupinky osob,
střelce, pistoli ráže 6 mm včetně nábojů, úvazné lano a kolík pro přezkušování povah,
překážky a pomůcky pro sestavení parkuru, úkryt pro figuranta, motorová sekačka, nebo pila
a ostatní nezbytné technické pomůcky.
Článek 6.0 – Práva majitele psa
6.1 Přihlásit se na bonitaci.
6.2 Obdržet pokyny a informace od pořadatele potřebné k účasti na bonitaci.
6.3 Žádat na závěr akce zdůvodnění zadaných bonitačních kódů, resp. případné nezařazení
do chovu apod.
6.4 Obdržet kopii bonitační karty se všemi záznamy.
6.5 Zaslat průkaz původu na plemennou knihu pro zařazení psa do chovu k přeregistraci (dle
článku 4.2 Zápisního řádu CMC).
Článek 7.0 – Povinnosti majitele psa
7.1 Ve stanoveném termínu zaslat řádně vyplněnou přihlášku s dokladem o vyhodnocení RTG
DKK kyčlí, případně i loktů (RTG loktů je nepovinné) a oboustrannou kopii průkazu původu
na adresu pořadatele a uhradit poplatek.
7.2 Odevzdat při prezentaci Průkaz původu psa, Výkonnostní a výstavní průkaz psa, předložit
ke kontrole očkovací průkaz a legitimaci člena CMC.
7.3 Dostavit se včas na místo konání bonitace, zúčastnit se jí po celou dobu a řídit se pokyny
bonitační komise a pořadatelů.
7.4 Dbát bezpečnostních a veterinárních předpisů a opatření.
7.5 Opatřit psa hladkým řetízkovým obojkem. Obojek nesmí být nastaven na stahování. Pes
je po celou dobu bonitace připoután na pevném vodítku délky cca 1 až 1,5m (s výjimkou
cviků vyžadujících psa na volno). Nepřípustné jsou postroje, kožené, ostnaté a drátěné
obojky, škrtidla a stahovací smyčky a náhubek. V průběhu bonitace, tam kde to není
výslovně zakázáno, smí být pes ovlivňován ze strany psovoda pouze ústními povely.
Jakékoliv další ovlivňování psa, ať již mechanickými podněty nebo za pomocí pamlsků,
míčků, pešků a podobných motivačních prostředků je zakázáno a může vést k odložení
bonitace. Rovněž tak absolvování parkuru před vlastní bonitaci vede k odložení bonitace.
7.6 Majitel zodpovídá za škody psem způsobené, proto je povinen počínat si tak, aby ke
škodě nedošlo.
7.7 Nechat si zapsat výsledek bonitace do průkazu původu psa.
Článek 8.0 – Bonitační komise

8.1 Posuzování na bonitaci mohou provádět vybraní rozhodčí s potřebnou kvalifikací,
delegovaní CMC, kteří jsou podrobně seznámeni se stavem chovu a postupující ve své práci
podle chovatelských záměrů CMC. Rozhodčí jsou delegování CMC a jsou vybírání se seznamu
rozhodčích; rozhodčí pro exteriér je vybírán ze seznamu rozhodčích ČMKÚ a rozhodčí pro
povahu je vybírán ze seznamu rozhodčích 1. třídy, vedených u ČKS, nebo výcvikář klubu.
8.2 Bonitační komise je tří nebo čtyřčlenná a tvoří ji:
a) rozhodčí pro exteriér, který se nemusí účastnit posuzování povah
b) rozhodčí pro posuzování povahy, výcvikář
c) hlavní poradce chovu CMC
d) výcvikář CMC
8.3 Členové bonitační komise po celou dobu hodnocení psů úzce spolupracují, stanovují
konečný kód a rozhodují o zařazení do chovu. Každý člen komise je přitom pověřen dílčími
úkoly:
a) rozhodčí exteriéru posuzuje exteriér a společně s hlavním poradcem chovu rozhoduje o
vyřazení z chovu z důvodu vyřazujících exteriérových vad.
b) rozhodčí pro posuzování povahy posuzuje psy a jejich chování během měření a během
povahového testu a společně s výcvikářem navrhuje hodnocení povahy.
8.4 Bonitační komise je povinna zapsat do průkazu původu a bonitační karty výsledek
bonitace, který písemně vyjádří, zda pes splnil stanovené podmínky pro zařazení do chovu
nebo nikoliv, tzn. jestli:
– splnil-li podmínky základní bonitace (popisná přehlídka a oddíl A povahového testu), označí
se CHOVNÝ (i v případě případného selhání v oddíle B povahového testu).
– absolvoval-li úspěšně oba oddíly povahového testu (A i B), označí se CHOVNÝ+ BODOVÉ
OHODNOCENÍ DLE ČLÁNKU 9
– v případě silné reakce na střelbu v oddílu A povahového testu je pes vyřazen z chovu,
označí se VYŘAZEN Z CHOVU, SILNÁ REAKCE NA STŘELBU.
– nevykazuje-li žádnou z vad vyřazujících z chovu, ale nesplnil oddíl A povahového testu,
označí se BONITACE ODLOŽENA a důvod odložení (nezměřen, neuspěl v PT)
– při opakovaném nesplnění přezkušování povahy při bonitaci dle čl. 1.9 tohoto řádu, se
označí VYŘAZEN Z CHOVU, NEUSPĚL V PT.
– vykazuje-li některou z exteriérových vad vyřazujících z chovu, označí se VYŘAZEN Z
CHOVU
– bylo-li rozhodnutí odloženo dle čl. 1.11, označí se BONITACE ODLOŽENA.
8.5 Výsledek posouzení psa potvrdí svým podpisem všichni členové bonitační komise na
bonitační kartě a poradce chovu zapíše výsledek bonitace do průkazu původu. Na úplný
závěr bonitace předá bonitační komise majiteli kopii bonitační karty a zároveň na požádání
odůvodní dosažený výsledek.

8.6 Bonitační komise předá originál bonitační karty poradci chovu CMC k archivaci.
Článek 9.0 – Průběh bonitace a hodnocení povahy psa
9.1 Měření a kontrola čipu
Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise měří výšku a délku. Pes musí stát,
upoutaný na vodítku, samovolně na určeném místě, může být lehce přidržován a
usměrňován psovodem. Pes musí stát klidně, bez problémů se musí nechat změřit. Pokud se
pes nenechá změřit v čase stanoveném posuzovací komisí, je ukončen pro nesplnění v
povahovém testu. Pokud se nenechá změřit, je ukončena část povahového testu a pes je z
bonitace vyloučen s poznámkou v rodokmenu: bonitace odložena – nezměřen v PT. Pokud se
nenechá pes změřit ani na opakovaný pokus o bonitaci, zapíše komise do bonitační karty a
průkazu původu: „VYŘAZEN Z CHOVU NEUSPĚL V PT“
9.2.Popisná přehlídka
Rozhodčí pro exteriér zhodnotí exteriér psa a zapíše jej do bonitační karty, zároveň
kontroluje skus, chrup a u psů varlata, může hmatem kontrolovat stavbu těla a srst. Pes se
chová po celou dobu posuzování klidně, musí se nechat bez problémů prohlédnout, nesmí
napadat.
9.3.Povahový test (PT)
9.3.1.Standard povahy BOM: Belgický ovčák je pes ostražitý a aktivní, překypující vitalitou a
vždy připravený k akci. Má vrozenou schopnost hlídat stáda, spojuje v sobě vzácné kvality
nejlepších hlídacích psů. Je vždy připraven bez váhání, houževnatě, úporně a razantně bránit
svého pána. Spojuje všechny vynikající kvality ovčáckého psa, hlídače, obranáře a služebního
psa. Jeho živý a čilý temperament a smělý charakter bez známek strachu či agresivity musí
bý1 jednoznačně patrné z jeho drženi těla a ve věrném, hrdém a pozorném výrazu jiskřících
očí. V posuzování se vyžaduje klidná a odvážná povaha.
9.3.2. Oddíly Povahového testu: Povahový test je rozdělen na dva oddíly. Oddíl A je povinný
pro absolvování bonitace. Oddíl B je nepovinný, avšak jeho úspěšné absolvování je povinné
pro získání celkového ohodnocení povahy psa.
Oddíl A:Pevnost nervů (sebevědomí a lhostejnost k výstřelu) a kořistnický pud
Sebevědomí je schopnost jistě se pohybovat v rušivém prostředí, mezi cizími lidmi.
Nežádoucí je nedůvěra k lidem vyplývající z nejistoty a malého sebevědomí.
Lhostejnost k výstřelu odráží pevnost nervové soustavy
Kořistnický pud je odrážen zájmem o aport.
Oddíl B: Bojovnost – odvaha – tvrdost (BOT) (odvaha = jistota a odvaha, bojovnost =
pudové chování a bojové chování, tvrdost = zatížitelnost nebo také odolnost)
Vysvětlivka: Jde o německé hodnocení tzv. TSB, které se provádí u všech pracovních plemen.
T = Triebveranlangung. Trieb = pud, veranlangung = nadání, vloha. Překládá se jako
pudové, respektive bojové chování, tedy bojovnost.

S = Selbstsicherheit. Selbstsicher – sebejistý -odvážný. Překládá se jako odvaha.
B = Belastbarkeit = zatížitelnost. Překládá se jako tvrdost.
9.3.3. Průběh a hodnocení povahového testu:
Oddíl A: Pevnost nervů (sebevědomí a lhostejnost k výstřelu) a kořistnický pud
Pomocníci a pomůcky: skupina šesti osob, střelec, pistole 6 mm, kolík a 4 m dlouhé vodítko,
úkryt, parkur, motor, vlohy pro aport (kořist), zájem o aport (kořist) s rušivými vlivy
(specifikován níže)
Pevnost nervů je hodnocena i z chování psa během měření a kontroly čipu.
Při celém povahovém testu (s výjimkou zkoušky u kolíku) je pes: na cca 1 – 1,5m dlouhém
vodítku a psovod ho drží na konci jednou rukou. Po celou dobu psa nijak vodítkem
neovlivňuje, ani jinými povely. Po celou dobu povahového testu je zakázáno mít u sebe
jakékoli motivační předměty (balónky,pešky,žrádlo)
Provedení cviků a hodnocení oddílu A:
A.2 Zkouška u kolíku – střelba
Pes je uvázán na vodítku dlouhém 4 metry u kolíku. Povel k odložení se nedává. Psovod
odchází do úkrytu, který je vzdálen cca 20 m. Po 1 – 2 minutách na povel rozhodčího vychází
z opačné strany pomocník a jde normální, co nejpřirozenější chůzí ke psovi, kolem kterého
projde zhruba ve vzdálenosti 1 m, tak aby při napnutí vodítka nedošlo ke kontaktu mezi
psem a pomocníkem. Pomocník nemá ochranný rukáv ani oblek. Po té se psovod na pokyn
rozhodčího vrátí ke psu. Pokud pes projeví bázlivost či přílišnou agresivitu, je z pokračování
povahového testu vyloučen s poznámkou v bonitační kartě a v rodokmenu: bonitace
odložena, neuspěl v PT. Pokud pes neuspěje ani při třetím pokusu o absolvování PT, zapíše
komise do bonitační karty a průkazu původu: „VYŘAZEN Z CHOVU, NEUSPĚL V PT“ a vyplní
kód dle tabulky.
Současně je prováděna lhostejnost k výstřelu v době, kdy pomocník prochází kolem psa.
Když projde kolem psa a je asi 5 m od psa, na pokyn rozhodčího pro povahy vyjde výstřel z
pistole ve vzdálenosti cca 20 m od psa. Pokud není možno reakci u psa rozeznat, může být
výstřel opakován. Hodnocení 1,2,8,9 je pes z chovu vyřazen.
Hodnocení:
1- silná vzrušivá reakce na výstřel, agresivita vůči cizí osobě
2- větší vzrušivá reakce na výstřel, těžko se uklidní
3- reakce na výstřel do vzruchu, uklidní se, mírně nedůvěřivý vůči cizí osobě
4- mírná reakce na výstřel do vruchu
5- pes je vůči výstřelu lhostejný, cizí osoby si nevšímá
6- slabá reakce na střelbu
7- reakce na střelbu, ale pes se uklidní, mírně uhýbá cizí osobě
8- silná reakce na střelbu, pes je bázlivý vůči cizí osobě
9- velmi silná reakce na střelbu, silně bázlivý vůči cizí osobě
A.3 Parkur

Psovod prochází se psem na vodítku připraveným parkurem, kde je pes vystaven nezvyklým
hlukům a překážkám. Parkur je postaven venku, obsahuje vždy tři překážky: chůze po
zvláštním povrchu, překonání netradiční překážky, projití kolem hlučného předmětu. Druh
překážek není předem dán a o přesné podobě parkuru a jeho provádění rozhodne bonitační
komise. Při přílišné bázlivosti či nejistotě je z pokračování povahového testu vyloučen s
poznámkou v bonitační kartě a v rodokmenu: bonitace odložena, neuspěl v PT. Pokud pes
neuspěje ani při opakovaném pokusu o absolvování PT, zapíše komise do bonitační karty a
průkazu původu: „VYŘAZEN Z CHOVU, NEUSPĚL V PT“ Kód je zapsán.
Hodnocení:
1- pes má problém se změnami, těžko překonává překážky, je citlivý
2- pes vykazuje větší reakci na změny povrchu, vyhýbá se, je nervózní
3- pes se má snahu vyhnout ale nakonec vše překoná
4- pes mírně reaguje na změnu povrchu,překážky, motor
5- Pes je sebejistý, nevykazuje žádnou reakci
A.4 Průchod skupinou osob
Pes je upoután na vodítku a s psovodem projde dvakrát za sebou volně se pohybující
skupinou osob. Při jednom z procházení se psovod se psem zastaví uprostřed skupiny. Poté
odchází psovod se psem od skupiny. Pes se musí chovat klidně. Pokud není možno reakci u
psa rozeznat, může rozhodčí nařídit opakování cviku. Pokud pes projeví bázlivost či přílišnou
agresivitu, je z pokračování povahového testu vyloučen s poznámkou v bonitační kartě a v
rodokmenu: bonitace odložena, neuspěl v PT. Pokud pes neuspěje ani při opakovaném
pokusu o absolvování PT, zapíše komise do bonitační karty a průkazu původu: „VYŘAZEN Z
CHOVU, NEUSPĚL V PT“ Je zapsán získaný kód.
Hodnocení:
1- pes má problém s cizími osobami, je nervózní, necítí se ve skupině dobře
2- pes vykazuje větší reakci na osoby, nejistotu
3- pes se má snahu vyhnout se osobám
4- pes mírně reaguje na osoby
5- Pes je sebejistý, nevykazuje žádnou reakci vůči skupině osob
A.5 Přivolání do skupiny osob
Psovod předává psa pomocníkovi (pomocník dle výběru psovoda), nebo odkládá psa ve
vzdálenosti ne kratší než 10 kroků od skupinky. Poté psovod odchází a postaví se do středu
skupinky osob. Na pokyn rozhodčího přivolá psovod psa (pomocník jej vypustí). Pes rychle
přijde k psovodovi, aniž by se bál projít mezi pomocníky, nebo je napadal. U psovoda může
zaujmout jakoukoliv pozici a psovod smí použít k přivolání libovolný povel. Pokud není možno
reakci u psa rozeznat, může být cvik opakován na povel rozhodčího. Pokud pes projeví
bázlivost či přílišnou agresivitu, je z pokračování povahového testu vyloučen s poznámkou v
bonitační kartě a v rodokmenu: bonitace odložena, neuspěl v PT. Pokud pes neuspěje ani při
opakovaném pokusu o absolvování PT, zapíše komise do bonitační karty a průkazu původu:
„VYŘAZEN Z CHOVU, NEUSPĚL V PT“ Je zapsán získaný kód
Hodnocení:
1- pes má problém vstoupit do skupiny, ale nakonec vstoupí, je však nejistý
2- pes jeví reakci na skupinu osob, vstupuje velmi obezřetně, nejistě
3- pes přibíhá váhavě, mírně reaguje na lidi

4- Pes přibíhá mírně váhavě
5- Pes sebejistě bez reakce na lidi přibíhá ke psovodovi

A.6 Vlohy pro aport (kořist)
Cílem tohoto cviku je odhalit přirozené aportovací vlohy. Pro aportování smí být použit
jakýkoliv předmět psovoda. Pes je na volno, psovod jej ale může přidržet za obojek. Na povel
rozhodčího odhodí psovod aportovaný předmět do vzdálenosti minimálně 10 m, po jeho
zastavení pro něj psa vyšle. Výběr povelů a způsob motivace je věcí psovoda. Pes nemusí
aport přinést, ale musí o něj projevit zájem (vyběhnout a uchopit jej). Hodnotí se chuť a
zájem o aport, nikoliv naučenost aportovat či nucený aport. Hodnocení se provádí dle níže
uvedené tabulky. Kód se zapisuje.
Hodnocení:
1- Nezájem o aport
2- Uspokojivý zájem o aport
3- Dobrý zájem o aport
4- Velmi dobrý zájem o aport
5- Výrazný zájem o aport
A.7 Vlohy pro aport (kořist) s rušivými vlivy
Cílem tohoto cviku je odhalit přirozené aportovací vlohy. Pro aportování bude použit pešek
pořadatele (pešek šitý, juta, 9×50 cm, dvě poutka). Psovod si přidrží psa za obojek. Člen
komise si vezme psovodův předmět a schová ho na přistavěný přívěs za osobní auto ve
vzdálenosti minimálně 10 m. Přívěs je naplněn rušivými předměty (nafukovací balónky,
plastové lahve, krabice a podobně) Na povel člena komise je pes vyslán pro předmět.
Hodnotí se vůle psa najít daný předmět. Psovod zůstává stát na místě, odkud psa vyslal.

Hodnocení:
5- pes vykazuje velmi silný zájem o nalezení předmětu
4- pes vykazuje zájem o nalezení předmětu
3- pes má mírný problém s rušivými vlivy
2- pes odbíhá, vrací se k psovodovi, ale stále projevuje zájem o předmět.
1- pes ztrací po chvíli zájem o předmět
Oddíl B: Bojovnost – odvaha – tvrdost (BOT)
Pomocníci a pomůcky: figurant delegovaný CMC, minimálně 1. třídy, úkryt
Přezkoušení oddílu B zahrnuje dvě části: Přepad z úkrytu a Zadržení s protiútokem.
Přezkoušení oddílu B musí předcházet poučení figuranta rozhodčím. Rozhodčí musí
požadovat práci figuranta na pokyn rozhodčího a upřesnit následující:
Přepad z úkrytu: místo přepadu a směr vedení boje, pokyn k provedení přepadu a pokyn k
zastavení boje.
Zadržení s protiútokem: zahájení útěku figuranta, vypuštění psa psovodem, otáčka figuranta
k provedení protiútoku a zastavení boje.

Před začátkem přezkušování oddílu B dojde k předvedení celého oddílu zkušebním psem.

Provedení cviků:
B.1 Přepad z úkrytu: na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku směrem k úkrytu.
Zhruba 15 kroků před úkrytem je třeba označit místo, kde má psovod odpoutat psa z
vodítka, vzít za obojek a dále ho vést u nohy. Když je psovod asi 10 kroků před úkrytem,
vystoupí z něj na pokyn rozhodčího figurant a psovoda zepředu napadne. Pes musí figuranta
okamžitě napadnout a pevně uchopit ochranný rukáv. Přitom dostane pes od figuranta 2
rány měkkým obuškem. Povoleny jsou údery na stehna, boky a na krajinu zátylku psa.
Povzbuzování psa slovy je povoleno. Na pokyn rozhodčího ukončí figurant útok. Pes musí
sám nebo na povel pustit. K pouštění jsou povoleny maximálně 3 povely, které psovod
vydává z výchozího místa, druhý a třetí povel k pouštění je vydán na pokyn rozhodčího.
B.2 Zadržení s protiútokem: po přepadu drží psovod psa za obojek. Figurant utíká v přímém
směru a hrozí. Po cca 50ti krocích za ním psovod na pokyn rozhodčího vyšle psa a sám
zůstane stát na místě. Rozhodčí dá figurantovi pokyn k obratu, když je pes vzdálen cca v
polovině vzdálenosti mezi psovodem a figurantem. Figurant běží proti psovi, nápadně mu
hrozí a snaží se ho zahnat, ale neudeří ho. Po zákusu psa do ochranného rukávu musí
figurant po tlačení (bez úderů) na pokyn rozhodčího zastavit boj. Pes musí sám nebo na
povel pustit. K pouštění jsou povoleny maximálně 3 povely, které psovod vydává z výchozího
místa, druhý a třetí povel k pouštění je vydán na pokyn rozhodčího.
Na pokyn rozhodčího se psovod rychlým krokem přiblíží ke psovi, kterého upoutá na vodítko
a odvede. Pouští-li pes při přepadu a protiútoku sám (bez povelu psovoda nebo na jeho
povel), dostává hodnocení „pouští (P)“. Není-li tomu tak, třeba jen v jedné části oddílu B,
dostává hodnocení „nepouští (N)“. Poznámka „P“ nebo „N“ je pouze informační, nemá vliv na
celkové hodnocení psa.
Hodnocení oddílu B:
Každý ze dvou cviků oddílu B ohodnotí rozhodčí číselnou známkou, která odpovídá slovnímu
ohodnocení dle tabulky.
Tabulka pro hodnocení oddílu B:
Známka Slovní ohodnocení Popis
5 Výrazná BOT Razantní, přesvědčivý zákrok se silným a pevným zákusem. K utržení psa ze
zákusu může dojít pouze vlivem velmi silné razance, kdy pes zcela nezvládne správnou
techniku zákusu. V takovémto případě musí následovat od psa opětovný sebevědomý nástup
proti útočícímu figurantovi.
4 Velmi dobrá BOT Razantní zákrok se silným pevným zákusem, s mírným zaváháním před
střetem, mírná nervozita při úderech. K utržení psa ze zákusu může dojít pouze vlivem velmi
silné razance. V takovémto případě musí následovat od psa opětovný velmi dobrý nástup
proti útočícímu figurantovi.

3 Dobrá BOT Pes přibrzdí před střetem s figurantem, projevuje nervozitu při úderech, ale
provede jistý zákus s dobrou razancí, ve kterém setrvá i v průběhu boje a vydrží v něm i po
nápřazích a úderech.
2 Uspokojivá BOT Výrazné zaváhání a znejistění před střetem s figurantem, kdy však dojde k
zákusu psa do ochranného rukávu. Pes vykazuje velmi nejisté chování v průběhu boje,
překusuje, ale nedá se vytlačit a setrvá v zákusu. Po úderu nebo nápřazích pustí, ale znovu
se zakousne do ochranného rukávu.
1 Neuspokojivá BOT Pes výrazně zaváhá před střetem s figurantem, vyhne se zákusu a při
tlaku figuranta výrazně váhá nebo se nechá vytlačit. Pokud dojde k zákusu a nápřahům nebo
úderům, pes pustí a chová se bázlivě. Pes po puštění odchází od figuranta, o kterého nejeví
zájem, nebo je vůči figurantovi nejistý. Pes vykazuje strach ze psovoda.
Selhání psa (1 – Neuspokojivá BOT) v kterékoli části přezkoušení oddílu B znamená ukončení
oddílu B povahového testu.
V případě, že pes/fena v oddílu B uspěl, uvedou se do hodnocení známky za jednotlivé části
oddílu B a poznámka o pouštění. Například: 5/5/P (P=pouští, N=nepopuští).
Po absolvování oddílu B komise zhodnotí povahu bonitovaného jedince souhrnnou známkou
za povahu dle níže uvedené Tabulky pro celkové zhodnocení povahy. Známka se pak uvádí
na první místo za „CHOVNÝ“
A1 Tabulka pro celkové zhodnocení povahy
Známka Povaha psa/feny
1- Plachý, bázlivý, nervově labilní, není schopen se předvést
2- Velmi nejistý, bojí se střelby, má strach ze psovoda, nedůvěřivý až bázlivý vůči lidem
3- Nedůvěřivý vůči lidem, lehce nejistý s náznakem agresivity, citlivý k výstřelu, ale uklidní se
4- V nepředvídatelných situací reaguje tvrdě, je ostrý, temperamentní, vzruch převládá nad
útlumem, ale nechá se uklidnit
5- Vyrovnaný, sebevědomý, jistý, tvrdý, odvážný a ovladatelný
6- Vyrovnaný, sebevědomý, jistý, dobromyslný, mírně citlivý, ovladatelný
7- Klidný, vyrovnaný, dobrosrdečný, pomaleji vydrážditelný, méně tvrdý
8- Flegmatický, nedrážditelný, málo odvážný
Poznámka: Známky 1,2 a 8 se nemohou objevit u uchovněných jedinců.
Konečný zápis v bonitační kartě a průkazu původu psů, kteří absolvovali oba oddíly bonitace
bude pak:
CHOVNÝ/ celkové zhodnocení povahy / kolík-střelba / parkur / skupina osob / přivolání do
skupiny osob / / známka za aport/ / známka za aport s rušivými vlivy / / známka za přepad z
úkrytu / známka za zadržení s protiútokem / poznámka o pouštění. /
Nejvyšší možné ohodnocení chovného jedince bude pak: CHOVNÝ/5/5/5/5/5/5/5/5/5/P,
Nejnižší možné ohodnocení chovného jedince, který absolvoval oddíl B bude pak: CHOVNÝ/3/
3 nebo 7/1/1/1/1/1/2/2/N

10.0 Platnost Bonitačního řádu
10.1. Změny bonitačního řádu je možné uskutečnit jen po odsouhlasení členskou základnou.
Změny některých části bonitačního řádu nevedou k celkové neplatnosti tohoto řádu.
10.2. Tento Bonitační řád byl přijat členskou schůzí dne 30.1.2016 v Holicích a nabývá
účinnosti dnem 1.2.2016 a současně k tomuto datu ruší platnost Bonitačního řádu CMC
dosud platného.
—————————————————————————————–
ZÁSADY PŘETETOVÁNÍ NEBO OČIPOVÁNÍ V PŘÍPADĚ NEČITELNOSTI TETOVACÍHO ČÍSLA
Pokud budete chtít přetetovat či přečipovat psa z důvodu nečitelnosti tetovacího čísla, musíte
poslat žádost na plemennou knihu nebo kontaktujte poradce chovu CMC ( Michaela
Krupková, tel: 737 035 552 email: chovatelskakomise@seznam.cz ) a poradce nebo
plemenná kniha Vám vydají kontrolní tetovací pásek.
Souhlas se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Pes ( fena ) bude přetetován (a) do levého ucha správným tetovacím číslem dle originálu
průkazu původu nebo označen čipem v případě nečitelnosti tetování.
2. Přetetování – očipování musí být přítomna osoba ( poradce chovu nebo funkcionář chov.
klubu nebo podle dohody výboru CMC ) , která potvrdí identitu jedince dle PP na tetovacím
pásku v místě podpisu chovatele a to i v případě očipování .
Vždy je nutno uvést čitelně i jméno a funkci osoby.
3. Tetovač ( oprávněná osoba ) vyplní přiložený tetovací pásek jako doklad o tetování , v
případě čipování nalepí čárový kód do místa na tetovacím pásku s uvedením jména psa/feny
/.
4. Po provedeném přetetování – očipování zašle originál průkazu původu jedince spolu s
potvrzeným tetovacím páskem na adresu :
Plemenná kniha, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, která provede na zadní stranu průkazu
původu zápis o přetetování do levého ucha nebo očipování a záznamená v databázi
plemenné knihy o této skutečnosti.
Pouze jedinec, který má identifikační znak ( tetování nebo čipování ) zaznamenáno v průkazu
původu, může být předveden na chovatelské nebo výcvikové akci .