Stanovy klubu

Stanovy spolku Czech Malinois Club z.s.

 

Čl. I

Základní ustanovení

 

 1. Názvem spolku je Czech Malinois Club z.s. (dále jen „CMC z.s.“)
 2. Sídlo spolku je Voznice 265, 263 01 Dobříš
 3. IČ 426 34 482
 4. Czech Malinois Club z.s. je:
 5. dobrovolným, otevřeným zájmovým spolkem
 6. prostřednictví členství v Českém kynologickém svazu je členem Českomoravské kynologické unie a členem Mezinárodní kynologické federace FCI
 7. členem světové unie chovatelů belgických ovčáků FMBB
 8. veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu §146 Občanského zákoníku

 

 1. Czech Malinois Club vznikl registrací Ministerstvem vnitra ČR dne 14.1.1992 a je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 2995.

 

 

Čl. II

Účel spolku

 

Spolek sdružuje chovatele, majitele a příznivce psů plemene belgický ovčák (ve znění standardu 15, vydaného v roce 1991 FCI). Spolek se věnuje především zajištění chovu a plemenitby zvířat tohoto plemene na území České republiky, dále se věnuje pořádání akcí, s chovem plemene souvisejících a propagaci daného plemene na veřejnosti. Cílem činnosti klubu je co nejkvalitnější chov plemene jak z hlediska exteriéru, tak z hlediska povahových vlastností a zdraví odchovávaných jedinců. Spolek v rámci své činnosti spolupracuje s dalšími spolky a jinými subjekty na území České republiky i v zahraničí.

 

 

Čl. III

Činnost spolku

 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku, a to zejména prostřednictvím:

 1. Vedení plemenitby daného plemene, stanovení jejich podmínek a dohledem nad chovem jedinců daného plemene. Vedením chovatelské agendy klubu ve spolupráci s plemennou knihou.
 2. Pořádáním chovatelských akcí, nutných pro řízení chovu plemene, zejména bonitací.
 3. Pořádáním výstav a svodů plemene.
 4. Pořádáním sportovních akcí plemene.
 5. Podpora sportovní činnosti členů s plemenem belgický ovčák.
 6. Zajištěním reprezentace klubu na vrcholných soutěžích a zajištěním podpory klubu pro danou reprezentaci.
 7. Zajišťováním propagace plemene a jeho prezentace na veřejnosti.
 8. Spoluprací s domácími i zahraničními institucemi na naplňování účelu spolku.

 

Pro zajištění zázemí pro hlavní činnost spolku může spolek provozovat rovněž vedlejší hospodářskou činnost.

 

 

Čl. IV

Členství ve spolku

 

 1. Členem CMC z.s. se může stát každý občan ČR, jakožto i občané jiných států. Členství v klubu vzniká registrací přihlášky člena na základě rozhodnutí výboru klubu a je podmíněno zaplacením členského příspěvku. Výbor klubu může přijetí nového člena Spolku v odůvodněných případech odmítnout (zaplacený členský příspěvek se vrací). Zamítavé stanovisko k přijetí za člena je společně se zdůvodněním doručeno zájemci o členství poštou nebo emailem do 14 dnů od rozhodnutí výboru. Proti tomuto zamítavému rozhodnutí se zájemce o členství může odvolat k výboru. O odvolání s konečnou platností rozhoduje nejbližší členská schůze Spolku.

 

 

 1. Všichni členové spolku mají následující práva:

 

 1. účastnit se členské schůze spolku, podílet se na jejím rozhodování hlasováním, předkládat návrhy a kandidovat do funkcí v orgánech Spolku.

 

 1. volit funkcionáře Spolku.

 

 1. předkládat podněty, návrhy a připomínky všem orgánům Spolku

 

 1. účastnit se na všech akcích a dalších aktivitách Spolku.

 

 1. využívat všech výhod, plynoucích z členství v CMC z.s.

 

 1. využívat chovatelského servisu, poskytovaného CMC z.s. pro svůj chov plemene belgický ovčák.

 

 1. reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa FMBB, pokud splní podmínky pro tuto reprezentaci.

 

 1. být informováni o činnosti Spolku a jeho hospodaření, zejména prostřednictvím webových stránek Spolku a zpráv o činnosti na členských schůzích Spolku.

 

 1. pořádat výcvikové a chovatelské akce pod hlavičkou CMC z.s. (podléhá dohodě s výborem Spolku)

 

 1. využívat webové stránky Spolku pro prezentaci své chovatelské stanice a svých odchovů.

 

 1. Všichni členové Spolku mají následující povinnosti:

 

 1. dodržovat stanovy a další související předpisy CMC z.s., dále plnit a dodržovat rozhodnutí orgánů Spolku

 

 1. aktivně hájit zájmy Spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku, nepoškozovat svou činností dobré jméno spolku a podílet se dle svých sil a možností na práci spolku

 

 1. dodržovat Zákon na ochranu zvířat a související předpisy, nepodílet se jakýmkoliv způsobem na týrání zvířat, nedovoleném obchodu se psy a rozmnožování psů bez průkazu původu

 

 1. hradit členský příspěvek pro daný kalendářní rok ve stanovené výši, vždy nejpozději k 31.1. daného kalendářního roku

 

 1. oznámit jednateli Spolku změnu kontaktních údajů do 60 dnů po vzniku této skutečnosti

 

 1. poskytnout součinnost orgánům Spolku při prošetřování skutečností, týkajících se jeho činnosti, které by mohly mít za následek kárný postih člena.

 

 1. Členství v CMC z.s. zaniká:

 

 1. dobrovolným vystoupením ze Spolku, oznámeném písemně (případně emailem) výboru Spolku, k datu doručení oznámení

 

 1. nezaplacením členského příspěvku do 14 dnů po výzvě k zaplacení (odeslána písemně nebo emailem do 14 dnů po termínu určenému k zaplacení příspěvku a obsahující upozornění, že následkem nezaplacení členského příspěvku je zánik členství v CMC z.s.)

 

 1. úmrtím člena

 

 1. vyloučením člena, v případě závažného porušení povinnosti vyplývající z členství, zejména při závažném porušení stanov nebo souvisejících předpisů, v případě hrubého poškozování dobrého jména spolku činností člena, v případě závažného porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání, při pravomocném odsouzení za úmyslný trestný čin a v případě opakovaného porušení povinností člena závažnějšího rázu, kdy byly vyčerpány všechny předchozí možnosti dle kárného řádu Spolku.

 

Při naplnění podmínek pro vyloučení člena rozhodne výbor do 30 dnů ode dne, kdy byl zpraven o předmětném přestupku, o pozastavení členství a o definitivním vyloučení rozhodne nejbližší členská schůze, člen musí být o pozastavení členství a návrhu na vyloučení, včetně dostatečného zdůvodnění, písemně informován minimálně 14 dní před konáním členské schůze a při jednání schůze mu musí být dána dostatečná možnost se hájit.

 

V případě nesouhlasu s rozhodnutím členské schůze o vyloučení se může člen obrátit do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě s žádostí o přezkoumání rozhodnutí k revizní komisi CMC z.s.

 

 

Čl. V

Orgány Spolku

 

Orgány Spolku tvoří:

 

 1. členská schůze Spolku, která je nejvyšším orgánem spolku

 

 1. výbor Spolku, který je pětičlenný a je volen na pětileté období

 

 1. prezident CMC z.s., který zastupuje spolek navenek.

 

 1. revizní komise Spolku, která je tříčlenná a je volena na pětileté období

 

 

 

 

 

Čl. VI

Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem CMC z.s. Tvoří ji shromáždění členů Spolku a koná se nejméně 1x ročně. Při rozhodování členské schůze má každý přítomný člen jeden hlas a všechny hlasy jsou si rovny.

 

 1. Členskou schůzi svolává výbor Spolku minimálně 14 dní předem, pozvánkou zaslanou všem členům Spolku písemně nebo emailem. Pozvánka obsahuje místo, čas a program členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi je také zveřejněna na webových stránkách Spolku.

 

 1. Návrhy na změny normativů, personální a jiné zásadní změny ve fungování klubu, určené k projednání na členské schůzi klubu, musejí být předloženy výboru klubu nejpozději do 31.12. předchozího roku.

 

 1. Členská schůze se usnáší za účasti nejméně čtvrtiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Pro rozhodnutí o zániku Spolku je třeba dvoutřetinová většina přítomných členů. V případě, že není schůze usnášení schopná, po uplynutí lhůty 15 minut pokračuje členská schůze náhradní.

 

 1. V úvodu členské schůze je schvalován její program, přítomní členové mohou přednést návrhy na jeho doplnění k nimž je potřeba jejich schválení nadpoloviční většinou přítomných členů. V dalším průběhu schůze není možné schválený program měnit.

 

 1. Hlasování na členské schůzi probíhá aklamací s výjimkou voleb do orgánů Spolku, které probíhají formou tajné volby.

 

 1. Členská schůze rozhoduje o zásadních skutečnostech, týkajících se chodu Spolku, zejména pak:

 

 1. schvaluje stanovy Spolku, jejich změny a související normativy
 2. volí a odvolává členy orgánů Spolku
 3. rozhoduje o vyloučení členů Spolku
 4. schvaluje výši členských příspěvků a dalších poplatků
 5. rozhoduje o zániku spolku
 6. rozhoduje o změnách v činnosti Spolku
 7. rozhoduje o stížnostech na činnost orgánů Spolku a o odvoláních členů Spolku proti rozhodnutím orgánů Spolku
 8. může měnit rozhodnutí orgánů Spolku
 9. schvaluje výsledek hospodaření Spolku
 10. rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 

 1. Z jednání členské schůze je prováděn pověřeným členem zápis, který je poté ověřen dalšími dvěma přítomnými členy. Zápis bude vyhotoven do 30-ti dnů od ukončení členské schůze.

 

 

Čl. VII

Výbor

 

 1. Výbor CMC z.s. je statutárním orgánem, řídícím chod Spolku v období mezi členskými schůzemi.

 

 1. Výbor je volen na členské schůzi na pětileté období. Výbor je pětičlenný a je složen z prezidenta, jednatele, pokladníka, výcvikáře a poradce chovu. Jednotliví členové výboru jsou členskou schůzí voleni do konkrétních funkcí.

 

 1. Výbor Spolku svolává jeho prezident a schází se nejméně 2x ročně. Výbor je na svých jednáních usnášeníschopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

 1. Jednotliví členové výboru zodpovídají za část činnosti Spolku jim svěřenou.

 

 1. Povinnosti členů výboru Spolku:

 

 1. řídit činnost spolku mezi členskými schůzemi
 2. dohlížet na organizační zajištění akcí Spolku
 3. přijímat nové členy CMC z.s., vydávat členské průkazy, vést členskou evidenci, připravovat členské schůze a vést zápisy z členských schůzí
 4. hospodařit s majetkem Spolku, vést evidenci o hospodaření, příjmech a výdajích
 5. informovat členskou základnu o činnosti CMC z.s.
 6. řídit a kontrolovat činnost poradce chovu
 7. řídit a kontrolovat činnost výcvikáře
 8. řešit podněty a stížnosti ze strany členů Spolku
 9. rozhodovat o postizích členů Spolku a případném pozastavení členství a návrhu na vyloučení člena spolku.
 10. v případě potřeby připravuje pro členskou schůzi aktualizované verze znění stanov a dalších normativů Spolku
 11. dle možností propaguje činnost a aktivity CMC z.s. na veřejnosti
 12. spolupracuje s revizní komisí CMC z.s. při provádění její činnosti a poskytuje jí pro její činnost veškeré požadované doklady.

 

 1. Ukončení členství ve výboru je možné:

 

 1. dobrovolným odstoupením z funkce člena výboru, které je písemně (emailem) doručeno prezidentovi Spolku.

 

 1. odvoláním člena výboru z funkce členskou schůzí

 

 1. odvoláním celého výboru členskou schůzí

 

 1. skončením volebního období

 

 1. úmrtím člena výboru

 

V případě ukončení členství některého z členů výboru je nový člen výboru zvolen z navrhovaných kandidátů na nejbližší členské schůzi. Do doby členské schůze může výbor na tuto přechodnou dobu kooptovat člena, který bude funkci vykonávat.

 

 

 

 

 

 

Čl. VIII

Prezident CMC z.s.

 

 1. Prezident jedná jménem Spolku navenek samostatně, jedná jeho jménem s třetími subjekty a podepisuje jeho jménem smlouvy a dohody.

 

 1. Prezident je předsedajícím členem výboru Spolku a je společně s ostatními členy volen na pětileté období.

 

 1. Při své činnosti postupuje prezident Spolku vždy v součinnosti s ostatními členy výboru a s jejich souhlasem.

 

 1. Veškeré písemné dohody, které jménem Spolku uzavírá, předkládá prezident Spolku vždy před jejich podpisem ke schválení výboru Spolku. Členy výboru rovněž seznamuje se všemi důležitými skutečnostmi, které vyplynuly z jednání, která jménem spolku vedl.

 

 1. Prezident může své pravomoci delegovat na jiného člena výboru, případně jiného člena Spolku. Tato delegace musí mít vždy písemnou formu s jasným vymezením rozsahu a doby platnosti.

 

 

Čl. IX

Revizní komise

 

 1. Revizní komise CMC z.s. je kontrolním orgánem Spolku. Je tříčlenná a je volena členskou schůzí na pětileté volební období. Na svém prvním zasedání po zvolení si ze svého středu volí předsedu revizní komise.

 

 1. Členem revizní komise nesmí být člen výboru Spolku.

 

 1. Revizní komise provádí kontrolní a revizní činnost, týkající se hospodaření a činnosti výboru a dalších členů Spolku.

 

 1. Člen revizní komise je oprávněn se zúčastnit jednání výboru Spolku s hlasem poradním.

 

 1. V případě zjištěných nedostatků je revizní komise oprávněna stanovit způsob jejich nápravy, včetně termínu, ve kterém výbor musí učinit náležitá opatření.

 

 1. Revizní komise se zodpovídá členské schůzi. Na členské schůzi přednese předseda (pověřený člen) revizní komise zprávu o výsledcích její činnosti.

 

 1. Revizní komise je orgánem pro přezkoumání odvolání člena Spolku proti jeho vyloučení, v případě, že zjistí, že jsou pochybnosti o oprávněnosti vyloučení, předloží zprávu se zdůvodněním následující členské schůzi, která rozhodne s konečnou platností.

 

 1. Ukončení členství v revizní komisi je možné:
 2. dobrovolným odstoupením z funkce člena revizní komise, které je písemně (emailem) doručeno předsedovi revizní komise.
 3. odvoláním člena revizní komise z funkce členskou schůzí
 4. odvoláním celé revizní komise členskou schůzí
 5. skončením volebního období
 6. úmrtím člena revizní komise.

V případě ukončení členství některého z členů revizní komise je nový člen zvolen z navrhovaných kandidátů na nejbližší členské schůzi.

 

 

Čl. X

Zrušení, likvidace a zánik Spolku

 

 1. O zrušení Spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

 

 1. Společně s rozhodnutím o zrušení členská schůze rozhodne i o jmenování likvidátora a způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

 

 1. V souladu s ustanoveními Občanského zákoníku rozhodne o nuceném zrušení Spolku soud.

 

 1. Spolek zanikne k datu výmazu ze spolkového rejstříku.

 

 

Čl XI

Závěrečná ustanovení

 

 1. Ve věcech neupravených těmito stanovami se právní postavení Czech Malinois Clubu z.s. řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem, v platném znění.

 

 1. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí Czech Malinois Clubu z.s. dne 20.2.2022. Ke stejnému datu pozbývají platnosti předchozí stanovy Czech Malinois Clubu z.s.

 

 1. Jakékoliv změny a doplnění stanov musí být schváleny členskou schůzí Czech Malinois Clubu z.s.

 

 

 

V Holicích 20.2.2022

 

Za Czech Malinois Club
Ing. Jaroslav Kratochvíl
prezident Spolku