Kárný řád CMC

Článek 1 Obecná ustanovení

1. Podle tohoto Kárného řádu jednají disciplinární orgány CMC a vedou disciplinární řízení proti členu CMC staršímu 15-ti let, který je podezřelý z toho, že se dopustil disciplinárního provinění.
2. Došlo-li před zahájením kárného řízení, nebo během něho, u provinilého člena CMC k zániku členství ve smyslu stanov CMC, provede se kárné řízení pouze tehdy, jestliže jde o disciplinární provinění, za které by mělo být vysloveno vyloučení z CMC.

Článek 2 Disciplinární provinění

1. Disciplinárního provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:
a) stanovy CMC
b) jiné vnitřní normativy CMC
c) svým jednáním poškodil jiného člena CMC nebo důvěru veřejnosti k CMC
2. Disciplinárního provinění se dopouští také ten, kdo vědomě jedná proti zájmům CMC.

Článek 3 Disciplinární opatření

1. Disciplinární orgán CMC může za disciplinární provinění uložit disciplinární opatření.
2. Disciplinární opatření jsou:
a) projednání disciplinárního provinění výborem CMC
b) písemné napomenutí s výstrahou
c) kárný poplatek až do výše 20.000,- Kč
d) dočasný nebo trvalý zákaz chovu na celém plemeni, nebo na vyjmenovaných jedincích
e) podmíněné vyloučení
f) vyloučení
3. Za totéž provinění lze uložit jen jedno disciplinární opatření.

Článek 4 Ukládání disciplinárních opatření

1. Při ukládání disciplinárního opatření disciplinární orgán posuzuje všechny okolnosti, které vedly k disciplinárnímu provinění a dbá na to, aby disciplinární opatření bylo uloženo s přihlédnutím k závažnosti provinění, jeho následkům, k míře zavinění a vezme v úvahu případné polehčující či přitěžující okolnosti svědčící osobě, která se disciplinárního provinění dopustila.

Článek 5 Disciplinární orgány a jejich příslušnost

1. Disciplinárními orgány jsou:
a) výbor CMC, který pro účely tohoto kárného řádu jedná jako disciplinární komise
b) členská schůze CMC
2. Disciplinární komise je disciplinárním orgánem 1. stupně a projednává všechna disciplinární provinění, spadající do její působnosti podle tohoto Kárného řádu.
3. Členská schůze je disciplinárním orgánem 2. stupně, která pro účely tohoto Kárného řádu jedná pouze jako odvolací disciplinární orgán.

Článek 6 Disciplinární řízení

1. Disciplinární řízení se zahajuje na návrh podaný členem CMC.
2. Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel disciplinární komisi. Předseda komise zašle podezřelému písemné oznámení o tom, že proti němu bylo zahájeno disciplinární řízení. V oznámení uvede čeho se obvinění týká a zašle je podezřelému doporučeně do vlastních rukou.
3. Disciplinární orgány postupují v disciplinárním řízení v souladu se stanovami a jinými normativy CMC. Jsou povinny chránit zájmy CMC a jeho členů.
4. Disciplinární orgány jsou povinny se zabývat každou věcí, která je předmětem řízení, a připouští-li to povaha věci, disciplinární orgány se mají vždy pokusit o smírčí vyřízení věci.
5. Disciplinární orgány jsou povinny uskutečňovat všechny úkony, které vedou nebo by mohly vést ke správnému a úplnému zjištění skutkového stavu věci. Přitom zjišťují jak okolnosti svědčící proti podezřelému, tak i ty, které svědčí v jeho prospěch.
6. Disciplinární řízení je neveřejné.
7. Je-li kárně stíhán člen orgánu CMC, a jeho setrvání ve funkci by mohlo ovlivnit průběh disciplinárního řízení nebo jeho výsledek, pozastaví disciplinární orgán, až do konečného rozhodnutí, výkon funkce podezřelého.
8. Pokud je funkcionáři CMC dokázáno disciplinární provinění, může disciplinární orgán rozhodnout, že kromě uloženého disciplinárního opatření bude navíc odvolán z funkce.

Článek 7 Předvolání

1. Podezřelý z disciplinárního provinění musí být k disciplinárnímu řízení včas a řádně předvolán. Předvolání se děje tak, že předseda disciplinární komise zašle podezřelému předvolání doporučeným dopisem (doručenkou) do vlastních rukou, a to nejméně 14 dnů před nařízeným jednáním. V předvolání podezřelého upozorní na následky bezdůvodného nedostavení se k jednání.
2. Nedostaví-li se podezřelý, který byl včas a řádně předvolán k jednání o disciplinárním provinění, bez dostatečné omluvy, může disciplinární orgán rozhodnout v jeho nepřítomnosti a bez jeho slyšení.

Článek 8 Rozhodnutí

Disciplinární orgán vydává rozhodnutí, které musí obsahovat označení disciplinárního orgánu, který rozhodnutí vydal, den a místo vyhlášení rozhodnutí, jméno a příjmení disciplinárně postiženého, datum narození a adresu jeho trvalého bydliště, jakož i jeho případné funkce v CMC. Rozhodnutí musí rovněž obsahovat výrok o vině, uložené disciplinární opatření a odůvodnění.

Článek 9 Odvolání

1. Opravným prostředkem proti rozhodnutí disciplinární komise je odvolání.
2. Odvolání se podává u disciplinárního orgánu, který v dané věci rozhodl, a to do 14-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení disciplinárního rozhodnutí.
3. Odvolání, které bylo podáno řádně a včas, předloží disciplinární komise členské schůzi, která na svém nejbližším zasedání rozhodne. Tím není dotčeno právo disciplinární komise rozhodnout podle institutu autoremedury s principy.
a) prvoinstanční orgán může znovu rozhodovat pokud odvolání vyhoví v plném rozsahu
b) je-li více účastníků, musí s tím, že bude vyhověno, souhlasit všichni účastníci

Článek 10 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

1. Disciplinární rozhodnutí je pravomocně vykonatelné, jestliže:
a) se disciplinárně postižený vzdal svého práva na odvolání
b) nebylo proti němu ve stanovené lhůtě podáno odvolání
c) odvolací orgán rozhodnutí potvrdil nebo změnil

Článek 11 Výkon disciplinárního opatření

1. Disciplinární opatření je vykonatelné až po nabytí právní moci.
2. Výkon disciplinárního opatření provede, popřípadě jeho provedení zajistí, disciplinární komise. Tím není dotčeno právo členské schůze, která rozhodla jako odvolací disciplinární orgán, na vytvoření komise, která výkon disciplinárního opatření provede.

Článek 12 Rejstřík disciplinárních opatření

1. Rejstřík disciplinárních opatření vede jednatel klubu.
2. Do rejstříku se zapisují právoplatně uložená disciplinární opatření, která nabyla právní moci.

Článek 13 Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Není-li v Kárném řádu CMC stanoveno jinak, použijí se přiměřeně ustanovení Kárného řádu ČMKU.
2. Tento Kárný řád schválila členská schůze CMC v Benešově u Prahy dne 31.1.2009 s platností od 1.2.2009.